25601128 1

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และปราศัย พบปะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์เลี้ยงสัตว์ มีการซื้อขายโค 52 ตัว แพะเนื้อลูกผสม แพะเนื้อพื้นเมือง ไก่เบตง เป็ดเทศ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ปศุสัตว์พร้อมรับนโยบาย ผลิต ขยาย โค แพะ แกะ สัตวืปีก และให้ตลาดกลางปศุสัตว์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าปศุสัตว์เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ #ปศุสัตว์ปลายด้ามขวาน "เร่งขยาย! เพิ่มปริมาณ! ปศุัตว์ชายแดนใต้มีคุณภาพยั่่งยืน" อ่านรายละเอียด