S 7994029500726

วันที่ 21 พค. 61 เวลา 15.00 น. รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ระหว่างนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางอานา ลูซี เซนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์