นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการทบทวน ปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ เช่น กำหนดขอบเขตหน้าที่ และการปรับปรุงองค์ประกอบ
  2. การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2561-2563
  3. GSP สหรัฐอเมริกาและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ

  1. GSP (ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร) ของสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐฯ สำนักผู้แทนการค้า USTR ได้รับคำร้องของสภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ NPPC จากอ้างว่าไทยไม่เปิดตลาดสินค้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง ractopamine จะตัดสิทธิ GSP ของไทย ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้น หากถูกตัดสิทธิ GSP ต้องมีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 0% มาที่อัตราภาษี 1-17.9% ต่างกันตามชนิดสินค้า และอาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทางไทยชี้แจงว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงก่อน เนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนิสัยการบริโภคของคนไทย กินเนื้อและเครื่องในเกือบทุกชิ้นส่วน และผลกระทบเกิดทุกภาคส่วนตั้งแต่อาหารสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยง อุตสาหกรรมแปรรูป ผู้บริโภค และกลไกการตลาดภายในประเทศ ซึ่งต้องมีคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อศึกษาเรื่องฯ ต่อไป
  2. การแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ มีรองปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบด้านพัฒนาการผลิตเป็นประธาน และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ อำนาจหน้าที่ให้จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าอย่างครบวงจร สอดคล้องความต้องการทั้งในประเทศและส่งออก วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการ Demand and Supply และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ประชุม ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์