2562 01 23 012

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รศ.ดร.สุนีรัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการ 2 ประเภท คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่ การจำลองเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เครื่องบินจำลองในการทำฝนหลวง การแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ การทำเกษตรแบบผสมผสาน การจำลองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรมาเป็นอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก และการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเวทีสาธิตต่างๆ และซุ้มจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมชมงาน "วันเกษตรแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ในครั้งนี้

ณ ห้องแถลงข่าว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์