25620212 1
วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะผู้บริหารระดับสูง ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จก. อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนมุกดาหาร  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมเยี่ยมชมโคพ่อพันธุ์ และมอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร(เครื่องสับหญ้าและเครื่องอัดฟาง) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และเดินทางไปยังศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนหนองสูง ชมการสาธิตการทำสเต็กเนื้อโคขุนอีกด้วย อ่านรายละเอียด