S 13828100

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ทุกกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

  • มาตรฐานการส่งออกไก่เนื้อไปต่างประเทศ
  • แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์