S 19824757

9 พฤษภาคม 2562เวลา 08.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโค 2 คู่ เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด เขามีสีขาว เป็นลำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนพระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561

เมื่อเวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนา ประจำปี 2562 โดยก่อนพิธีพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า 5 คืบ โหรหลวงทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายด้วยของกิน 7 สิ่ง พระโคกิน ข้าว น้ำ และ หญ้า ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้มีใจมั่นในการเพาะปลูก และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้นับเป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตรเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ ต่อไป

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์