25620806 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พหรมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฟังรับมอบนโยบายในครั้งนี้

ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักงบประมาณ และ สำนักงบประมาณ ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. อ่านรายละเอียด