25621008 2

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขาธิการนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามแผนการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดศรีสะเกษและในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ ในระดับจังหวัด (War room) ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พัฒนาฟาร์มสุกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ เข้มงวดในการใช้กฎหมายในการจับกุมการลักลอบนำเข้าราชอาณาจักรฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ รับทราบ และเข้าใจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนห้ามนำสุกร หมูป่า ตลอดจนเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรหรือหมูป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามิได้ สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราการป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็น อ่านรายละเอียด