25621010 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมมอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการของจังหวัด นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่อสอน ทั้งนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งมีนายนพดล  พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีเกษตรกรผู้รับมอบ จำนวน 12  ราย  ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแม่พันธุ์โค จำนวน 12 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน