pic01
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ได้มีประชาชนจากกลุ่มภาคอีสาน ประธานเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประธาน ศพก. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เกษตรกรกลุ่ม ysf ร่วมให้การต้อนรับจำนวน 3,000 คน

โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 นครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งสนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนดอกลำดวน ฟาร์มกำนันเตียง แม่เฮาบุฟเฟ่ต์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแปลงใหญ่โคเนื้อภูเขาไฟ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร