25630117 2

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล และปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ น.สพ. พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายกิตติ กุบแก้ว หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต5 และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด