25630815 1

15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบสัญญาโค ตามโครงการ "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" (ธ.ค.ก.) ณ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายสรุป โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยภายในงานได้มีการมอบสัญญาโค ตามโครงการ "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" (ธ.ค.ก.) จำนวน 27 ราย พร้อมด้วยมอบหญ้าแห้ง 200 ฟ่อน พันธุ์สัตว์ปีกซึ่งเป็นไก่พื้นเมือง (ไก่ศรีวิชัย) อัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 200 ตัว และถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการผ่าตัดทำหมันสัตว์ และเยี่ยมชมนิทรรศการสร้างความรับรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย

สำหรับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีการให้บริการ 5 วิธี คือ 1) การให้ยืมเพื่อการผลิต การให้เกษตรกรผู้ยากจนยืมแม่โคหรือแม่กระบือของ ธ.ค.ก. โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก อายุครบ 18 เดือน ให้ส่งลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธ.ค.ก. ส่วนลูกโคหรือลูกกระบือตัวต่อไปเป็นของเกษตรกรและเมื่อยืมแม่โคหรือแม่กระบือครบ 5 ปี ให้ยกแม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม แต่หากเกษตรกรผู้ยืม ยืมแม่โคหรือแม่กระบือไป 3 ปีแล้ว ไม่มีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกคืน ธ.ค.ก.จะนำแม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวคืน เพื่อไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอื่นยืมต่อไป (เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือแม่กระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ธ.ค.ก.จะเปลี่ยนแม่โคหรือแม่กระบือให้) 2) การให้เช่าซื้อ กรณีที่เกษตรกรต้องการเป็นเจ้าของโค-กระบือของ ธ.ค.ก. จะพิจารณาให้เช่าซื้อโคหรือกระบือของ ธ.ค.ก. โดยเกษตรกรจะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา ได้แก่ โคเนื้อหรือกระบือ ให้ชำระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี กำหนดการผ่อนชำระในปีที่ 1 ร้อยละ 40 ของราคาโค-กระบือ ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโค-กระบือ และราคาที่เหลือชำระให้เสร็จสิ้น ในปีที่ 3 โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสำหรับแม่โค จะพิจารณาให้เช่าซื้อ โดยให้ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี กำหนดผ่อนชำระเงินร้อยละ 20 ของราคาโคนมในแต่ละปีโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 3) การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ ในหมู่บ้านที่มีแม่พันธุ์โค-กระบือ ของ ธ.ค.ก. ไม่ต่ำกว่า 50 ตัว เพื่อให้บริการพ่อพันธุ์แก่แม่โค-กระบือของ ธ.ค.ก. ภายในหมู่บ้านนั้น ๆ 4) การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน กรณีที่เกษตรกรไม่มีโค-กระบือ ไว้ใช้งานของตนเอง แต่ไม่ต้องการซื้อสามารถเช่าโค-กระบือ เพื่อใช้แรงงาน โดยเสียค่าเช่าโค-กระบือ ตัวละ 300 บาทต่อปี และ 5) การให้บริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1 - 4 ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากปศุสัตว์จังหวัดและได้รับอนุมัติจาก ธ.ค.ก. เพื่อให้บริการเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีไป อ่านรายละเอียด