25630819 2

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลคอรุม​ จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ​พร้อมติดตามนโยบายปศุสัตว์สร้างชาติ โครงการโคเนื้อสร้างชาติ และส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต และนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำบ้านยายเชียง อ.พรหมพิราม และศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด