25630921 2

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด" พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายของประเทศไทยในการที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน , การกำจัดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง , การดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น , การอยู่รอดอย่างไรในสภาวะที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก, เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเน้นอุปสงค์อย่างสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ และขอให้ทุกฝ่ายเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2563 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ การนำเสนอในหัวข้อ "ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่" โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) /ประเด็นท้าทายในระยะต่อไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย), นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) , นางอุกฤษ อุณหเลขกะ (ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Ricult)

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นความท้าทายสำคัญในการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมใหม่ การประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศในวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี อ่านรายละเอียด