25631116 7

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี และเป็นสักขีพยานร่วมกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” (ตลาดนำการผลิต) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทัพบก โดยมีรายนามผู้ลงนามดังนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) , นายทองเปลว กองจันทร์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และนายอำพล วริทธิธรรม (ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) เข้าร่วมพิธีฯ
ด้วยอนุสนธิจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการถึงความร่วมมือในการดำเนินนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกองทัพบก อันจะเป็นการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตในเชิงปฏิบัติ โดยเป็นการลงในระดับที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน รวมถึงความร่วมมือด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ่งเป็นสื่อของหน่วยงานกองทัพบก ที่เข้าถึงประชาชนในเศรษฐกิจฐานราก สามารถสร่างการรับรู้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตได้กว้างขวางขึ้น
เวลา 10.30 น. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทัพบก ร่วม KICK OFF ความร่วมมือในการดำเนินนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.5 กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด