25631128 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด (มูลนิธิดิอาร์ค) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวสรุปและรายงานผลการดำเนินงานฯ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหบือแก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้สุนัข "โบตัน" สุนัขป่วยที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานพักพิงสัตว์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์คในเวลาต่อมา อ่านรายละเอียด