25550112 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด