25550214 1วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง หัวหน้าด่านฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ในเขต 8 และเขต 9 เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม UHT ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อ่านรายละเอียด