altวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ณ  โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม  หมู่ 4  บ้านป่าเร็ด ต.ปลักหนู  อ.นาทวี  จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะ เฝ้ารับเสด็จ  อ่านรายละเอียด