altเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านรายละเอียด