altเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ลประเทศไทย อุปถัมภ์) ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นที่ปรึกษา  อ่านรายละเอียด