alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื่นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถวายรายงานความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์ ดร.อาทร จันทวิมล (ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ) น้อมเกล้าฯ ถวายแม่กระบือตั้งท้อง 1 ตัว พร้อมลูกติดอายุ 5 เดือน 1 ตัว  อ่านรายละเอียด