ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

pic01
วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิด "งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และเปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน@ภูเก็ต" ประจำปี 2562

โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ เชฟและบุคลากรของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

25620827 2

วันที่ 27 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” โครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25620826 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธคก.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายทองทวี ดีมะการ และนายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษา ธคก. ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุม อ่านรายละเอียด

25620827 1

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยวาระที่ประชุมมีดังนี้

25620826 1

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีและตัวอย่างเกษตรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ถอดบทเรียนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จากตัวอย่างเกษตรกร การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ต่อไป โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัดและเขตจำนวน 95 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด