ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630427 1

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจ ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตสัตว์ (โคเนื้อ) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จ.ลพบุรี เพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาดและเกษตรกร โดยมีนายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายสมพร โชคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ นายธวัช ไชโย ปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ นายสมพร ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการติดตามครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้ตรวจเยี่ยม มอบหญ้าแห้งและยาฆ่าเชื้อโรค ที่ฟาร์มโคเนื้อ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ "แอลทีฟาร์ม" ของนายวิฑูรย์ วิวัฒนาวุฒิชัย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี และ "ส.ช้างชนะฟาร์ม" ของนายสมทรง ช้างชนะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อีกด้วย อ่านรายละเอียด

25630424 1

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 5000 แผ่นจาก คุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง ผู้จัดการอาวุโสแผนกรัฐสัมพันธ์  และ คุณนัทชัย ใบม่วง ผู้จัดการแผนกรัฐสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ covid-19 กรมปศุสัตว์จะส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตปศุสัตว์ กองคลัง รปภ. เป็นต้น รวมไปถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก )

25630423 6

23เมษายน2563 เวลา8.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างรายงานการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรปพร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีน.สพส.ชัยวัฒน์ โยธคลรองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25630423 7

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาข้อสงสัยของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กเและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ ในการรับสมัครและจัดสรรสิทธิ์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ให้เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อ่านรายละเอียด

25630423 5

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสัตว์ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย การประชุมครั้งนี้มี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมทั้ง นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด