ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620912 4

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบถุงยังชีพ สำหรับสัตว์ จำนวน 100 ชุด หญ้าเสบียงสัตว์ จำนวน 2,400 กิโลกรัม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อ่านรายละเอียด

25620910 1

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดยโสธรพร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

S 32743427

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก และโรงงานผลิตรังนกและผลิตภัณฑ์ โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ สพส สคบ กสก และ กรป. เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25620909 2

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และมอบเงินสนับสนุนการดำรงชีพ เกษตรกร จำนวน 54 ราย โค 87 ตัว และกระบือ 6 ตัว. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620906 2

วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแผนการดำเนิน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ผอ.กกจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด