ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620830 2

28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ร่วมเป็นประธานเปิดการประกวดแพะประเภทต่างๆ การสัมมนา”แพะไทยคุณภาพ เกษตรกรเข็มแข็ง สู่ตลาดนานาชาติ” พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราขทานจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ และมอบโล่ห์รางวัลแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นประจำเขตทั้ง 9 เขต ภายใน งานแพะแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16

25620830 1

27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เหล่ากาชาดจังหวัด ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

25620828 2

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 โดนมี ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ประชุมดังนี้
- แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมหน้าที่ของคณะกรรมการ
- รายการผลการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีที่ผ่านมาพร้อมความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปี 2562
- กำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และแนวทางในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620830 3

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้ลงนามรับมอบเครื่องรีดนมและถังเย็นเก็บน้ำนมดิบของบริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ณ โรงแรมแกรน์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25620828 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ หลักสูตร “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Company User Maker ด้านการจ่ายเงิน และ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 247 คน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และกองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เนื่องจากวิธีปฎิบัติการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นเรื่องใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฎิบัติเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงจากการรับเงินผ่านระบบดังกล่าว และส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)” อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...