ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630505 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS) ในรูปแบบ GIN Conference พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1-9 ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25630429 1

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วย  นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

  • ผลการประชุมของคณะทำงานพิจารณาโทษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ ขอให้พิจารณาผลจากการเก็บตัวอย่างซ่อมเพื่อมาประกอบการพิจารณาจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
  • การจัดสรรสิทธิและพื้นที่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 1
  • พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 5

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา  2563

ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  อ่านรายละเอียด

25630428 2

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมร่วมหารือหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ และกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พันเอก สมพงษ์ สุขประดิษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ พันเอกสมรรถชัย ณ พัทลุง กรมการสัตว์ทหารบก พันโท ศันสนะ เพ็ชร์สุข ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์และคณะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

25630428 3

28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายสัตวแพทย์ขัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากการสนับสนุนของ บริษัท โซเอทิส(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)

25630428 1

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานภายในกรมเข้าร่วม ดังนี้ กสบ. สกม. กค. ศทส. อยส. และกสก.