ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620502 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์ครบรอบ 77 ปี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของกรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด และเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและรณรงณ์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชนด้วย ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

S 42246271

วันที่ 30 เมษายน 2562 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด เข้าประชุมหารือแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)โรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการและเข้มงวดมาตรการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในประเด็นการประสานข้อมูลบูรณาการระหว่างกรม การดำเนินการกับผู้ที่สัมผัสโรค และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องของอันตรายจากการติดโรค การบริโภคเนื้อสัตว์ดิบและสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของทั้ง 3 หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ 1 หน่วยงานผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยให้กำหนดตัวบุคคลของทุกหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลได้ตรงประเด็น อีกทั้งให้ช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสถานพักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่ และดำเนินการตามโครงการพระปณิธานฯในที่สุด

ทั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานราชการ 3+1 ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งการเร่งการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคและการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อควบคุมโรค พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันโรค เตือนเรื่องความเสี่ยงในการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบและสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด จึงเป็นความเสี่ยงที่จะติดโรคจากการบริโภคได้

14.00 น. เข้าหารือกับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายในจังหวัด พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคการปศุสัตว์ สาธารณสุข และปกครอง

15.00 น. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำความเข้มงวดในการควบคุมโรคในพื้นที่ ด้วยการขับเคลื่อนโดยมาตรการ 3+1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย ทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ และมาตรการทำลายแหล่งรังโรค ในพื้นที่เกิดโรค ตามหลักวิชาการและกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

อีกทั้งได้เน้นย้ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเข้าสู่ประเทศตามแนวชายแดน เพื่อให้ปศุสัตว์อำเภอถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรายย่อย เข้มงวดในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันโรคเข้าสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25620429 2

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Mr. Ambassador Szilveszter Bus เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย Dr. Sándor Sipos – Director General of Asia-Pacific Department และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ สตส. เพื่อหารือความร่วมมือประเด็นการค้าระหว่างประเทศไทยและฮังการี ในความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) การส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากประเทศฮังการีมายังประเทศไทย และความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการ และเพื่อพิจารณาการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทยและองค์กรความปลอดภัยด้านห่วงโซ่อาหารของประเทศฮังการี (the National Food Chain Safety Office of Hungary) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในขอบข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบทางการค้าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ น้ำเชื้อ อาหารและยาสัตว์ วิธีและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620109 1

นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การสร้างแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ” จัดโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

25620429 1

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Dr. Maria Eduarda de Serra Machado (Agricultural Attache') ทูตเกษตร สถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ อยส. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในความร่วมมือประเด็นด้านการค้าในสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค ผลพลอยได้จากสัตว์ โคมีชีวิต น้ำเชื้อพันธุ์โคแช่แข็ง และลูกไก่และไข่ฟัก ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่างๆ ซึ่งประเทศบราซิลและประเทศไทย มีกำหนดจะทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตร ประเทศบราซิลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย เพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและสนับสนุนทางด้านวิชาการต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด