25591221 1


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย ปศุสัตว์อำเภอสิชล และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมโคงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนอำเภอสิชล      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

25591221 6


วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     อ่านรายละเอียด








ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

25591221 4


ส่วนส่งเสริมและพัฒนากรปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโคนมของสหกรณ์ วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธี      อ่านรายละเอียด






ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

25591221 5


วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ " หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร Smart Farmer " ณ โรงแรมเบอร์เวอร์รี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์      อ่านรายละเอียด








ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

25591221 2


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดไฟฟ้าช่วยชาวนาขายข้าวและสินค้าเกษตร ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด