25630813 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
-เข้าฟาร์มสมอาง อินดีคำ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม ให้คำแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม และแนะนำให้เปลี่ยนไลเนอร์
-เข้าฟาร์มแทน สีทอง ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนโค 1 ตัว ให้คำแนะนำการจัดการอาหารแม่โคและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม

อ่านรายละเอียด

25630813 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรพ่อแม่พันธุ์และสุกรขุน พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ฟาร์ม (ขอรับรองใหม่) ผลการตรวจพบว่าฟาร์มผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข คือต้องส่งเอกสารบันทึกการเตรียมโรงเรือน เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับและเอกสารใบสั่งยาของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อ่านรายละเอียด

25630810 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด 204 หมู่ที่ 5 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25630810 6

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด 96 หมู่ที่ 1 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25630810 4

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่เขต 3 เขต 4 และเขต 5 เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับเขต ประจำปี 2563 ณ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด