25630117 1

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 รวมทั้งข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นงานที่กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630117 3

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผอ. กสส. นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กผส. นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรกว่า 1,000 คน เข้าร่วม ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม อ่านรายละเอียด

25630117 1

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ. พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายอำพล วริทธิ์ธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กกแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งเตรียมป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก แม่งัด สมบูรณ์ชล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

25630117 2

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล และปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ น.สพ. พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายกิตติ กุบแก้ว หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต5 และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

S 404774931

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.สพ. ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมการเลี้ยงแพะ "เด็ดเดี่ยวฟาร์ม" ของนายกฤตภาส ธรรมวงศ์ บ้านวังเลียบ ม.5 ต.บุนนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแพะแกะพัฒนา และประธานเครือข่ายแพะแกะนครลำปาง

เนื้อหาอื่นๆ...