25590708 11วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร มอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร

อ่านรายละเอียด

25590708 12วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และนายสัตวแพทย์ อำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดยโสธร ปี 2559

อ่านรายละเอียด

25590708 5วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองร่วมกับด่านกักกันสัตว์ระนอง ดำเนินการฝังไมโครชิพกระบือพและเจาะเลือดกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ และกระบือเพศเมียทั่วประเทศ ในพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 29 ตัว

อ่านรายละเอียด

25590708 2วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสุกร จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจตามกิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

อ่านรายละเอียด

25590708 7วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเจาะเลือดแม่พันธุ์โคพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามโครงการสนับสนุนพ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมให้กับกลุ่มเกษตรกร สำนักพัฒนาพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด