ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25610615 1

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.9 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สนง.ปศข.9 สนง.ปศจ. ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่เขต9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25600424 6
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ควบคุม ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำหรับผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับยาที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  อ่านรายละเอียด

25610627 1

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เขต 9 โดย สพ.ญ. ทิพพา เชียงสอน และคณะ ฯ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่สมัครใจจะเข้ารับรอง GAP ในพื้นที่ อ.บาเจาะ อ. ระแงะ อ.สุไหโก-ลก อ .ตากใบ จ.นราธิวาส อ่านรายละเอียด

25600427 6
 
เมื่อวันที่ 10,11,19,20,และ 24 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งนำโดยนายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยในช่วงเช้าเป็นการรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ  อ่านรายละเอียด

25600717 1

วันที่ 14 ก.ค. 2560 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุชาติ คล้ายสิทธุ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ และคณะ เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านรายละเอียด