ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25620722 1

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประธานพิธีเปิดการประชุม อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรบรรยายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ณ โรงแรมเทพนคร ชั้น ๒ ห้องคูเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอจำนวนรวม ๑๙๓ ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ ฟาร์มรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ อ่านรายละเอียด

25630217 7

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะ-แกะเขต 4 (อีสานตอนบน) โดยมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงแพะในเขตภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม รวม 30 คน ในการนี้มีเรื่องที่ประชุม ได้แก่ การสำรวจขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงแพะ การพัฒนาระบบฟาร์มแพะไปสู่มาตรฐาน GAP การจัดงานประกวดแพะ และเรื่องอื่นๆ ในการนี้ได้ชี้แจงโครงการแพะแกะอีสานตอนบน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง การอบรมผสมเทียมแพะ และการตลาดแพะ ที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะพระธาตุบังพวนเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย อ่านรายละเอียด

25610131 2

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายประพันธ์ มาลายุทธศรี ปศุสัตว์อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้ นายยุธนา แสนอุบล เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25600217 1

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจรจาการค้า ทิศทางการตลาดไก่งวง และการวางแผนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินนค้าไก่งวงกับห้างเทสโก้โลตัส พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 

25600724 1
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นางสุดารัตน์ เคยเหล่า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะฝ่ายทะเบียน ใบอนุญาตและมาตราฐานวัตถุอันตราย ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในแนวทางการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในการยื่นขอใบอนุญาตด้านปศุสัตว์อันตรายด้านการปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...