ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25590712 2วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 นายอดิลักข์ เล็บนาค/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายเนตินัย โคตรไมตรี/เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จังหวัดสงขลา โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการส่งออกอาหารสัตว์ไปยังต่างประเทศ และให้คำแนะนำกับโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด

25630619 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมเข้าร่วมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25610220 4

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยนายสัตวแพทย์ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมพิธีโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ตลาดกลางบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยในงานมีการลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัยในอาหาร โดยดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่าง รวมถึงให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok) ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทราบ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด

25600704 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพล จารุพงศ์) รอบ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  อ่านรายละเอียด

25620816 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำ แอพริเคชั่น "Cattle Market " อ่านรายละเอียด