ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25640225 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด และผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อ ทั้งนี้เพื่อคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคระบาด ‘ลัมปี สกิน’ ในโค - กระบือตามแนวชายแดน หลังพบการระบาดในเมียนมาร์ พร้อมยกระดับคอกกักให้มีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมประชุมและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินและห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก อ่านรายละเอียด

25640205 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25640125 3

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.45 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก ณ แปลงนาสาธิตของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  หลังจากนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำพื้นที่เขตหนองจอก ณ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก แขวงกะทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมติดตามในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25640126 1

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานอนุกรรมการ และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ พิจารณาโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่
โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน ได้จัดทำเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายให้เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวนอย่างน้อย 3 ฟองต่อสัปดาห์ ตามคำแนะนำของกรมอนามัย และรณรงค์ให้บริโภคไข่ไก่อย่างน้อย 1 ฟองทุกวัน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ อ่านรายละเอียด

25640101 1

วันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 9.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564  แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2564 ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านทิศเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. อ่านรายละเอียด