ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631021 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 16/2563 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การร่วมประชุมครั้งนี้ได้บูรณาการข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการ และแนวทางจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จำนวน 185 แปลง วงเงินงบประมาณ 488,448,395 บาท พร้อมด้วยนายนรภัทร อ่อนคลาย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25631019 1

วันที่ 16ตุลาคม 2563 เวลา10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมประกอบพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ ในการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,063,554.50ล้านบาท วัด โยธานิมิตร (วัดโบสถ์) อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญและวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทรงรวบรวมไพร่พลที่เมือง ตราด เพื่อกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพ มาตั้งมั่นเตรียมรับศึกญวน นิยมเรียกกันว่า วัดโบสถ์ เพราะมีพระอุโบสถสวยงามจนเป็นที่เล่าลือ เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งสำคัญภายในวัดคือ วิหารโยธานิมิตร หรือ พระอุโบสถเก่าที่มีจิตรกรรมเล่าเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันเป็นสถานทีเก็บโบราณวัตถุ เช่น รอยพระพุทธบาท ตู้ลายรดน้ำ อ่านรายละเอียด

512072

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทฮอลแลนด์มิลล์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

105971

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต3 ปศุสัตว์จังหวัดและข้าราชการในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในครั้งนี้

25631006 1

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาประเภทของใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วย​ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว​(รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร), ผู้แทนจากกองอาหารและยาสัตว์ และสำนักกฎหมาย โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน