ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631208 1

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าร่วมประชุมฯ
ในที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทางการสหภาพยุโรป
2. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการด้านการตรวจโรคสัตว์ปีก เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีความทันสมัยตามที่ผู้แทนสหภาพยุโรปให้คำแนะนำ
3. นำเสนอกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล จากประเทศคู่ค้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

อ่านรายละเอียด

25631204 3

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 รวมทั้ง (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ มีการติดตามความก้าวหน้า โดยให้คณะทำงานแต่ละฝ่าย รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง มีการพิจารณางบประมาณในการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25631204 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธุ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25631204 2

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยตัวแทนสำนักกองภายในกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูล และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านรายละเอียด

25631202 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
2.รายงานผลการประชุมแก้ไขปัญหาโครงการโคบาลบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563
3.เสนอพิจารณาขอขยายระยะเวลาการคืนลูกโคเนื้อและขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามโครงการฯ
4.กรณีโคหรือแพะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ขอให้นำโคหรือแพะมาทดแทน
5.เสนอขอพิจารณาอนุมัติยกกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกร ที่ส่งคืนลูกโคเนื้อเพศเมียครบ 5 ตัว และส่งเงินกู้ยืมตามจำนวนเเล้ว
โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายธานินทร์ โต๊ะหมัดและ ผอ.กองงานบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์สระแก้ว ผู้แทนจาก กอง/สำนัก ในฐานะคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...