ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640119 2

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทั้งนี้มีนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านรายละเอียด

25640119 1

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจาณาข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังนี้ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) , นายบุญรอด พัฒนไพศาล (รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงาน, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และกองคลัง อ่านรายละเอียด

25640115 5

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน ผู้สื่อข่าวรายการสารคดีเชิงข่าว "รายการเปิดปม" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

25640115 6

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)

25640115 3

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมส่งสถานพยาบาลสัตว์ อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับใช้สำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดเย็บแผลที่ถูกทารุณกรรม ผ่าตัดห้ามเลือด ผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินหรือผ่าตัดหมันนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 อ่านรายละเอียด