ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631125 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Petros Sourmelis อัคราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจ สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประชุมหารือฯ โดยผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

เนื่องด้วยหัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจของสำนักงานสหภาพยุโรปคนเก่าหมดวาระประจำการหัวหน้าการค้าฯคนใหม่มารับตำแหน่งแทนจึงเข้าพบแนะนำตัวติดตามประเด็นต่างๆและหารือความร่วมมือในด้านเทคนิคและด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและประสานความร่วมมืออย่างดีในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต อ่านรายละเอียด

25631118 2

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ ผู้แทนจากกองแผนงาน , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายในที่ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ให้ดำเนินการใน 2 เรื่องคือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึก และข้อมูลสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยจัดส่งให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการต่อไป

25631117 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน
     การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานฉลองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน อ่านรายละเอียด

25631118 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค African Horse Sickness ในม้าลาย โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กม ผู้แทน ผอ.สคบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมแนวทางการสำรวจโรคและติดตามสถานะโรค AHS ในฝูงม้าลาย ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด มีนบุรี การจัดทำวัคซีนเพื่อควบคุมโรค AHS / การทดลอง - ทดสอบวัคซีน และมาตรการเพิ่มเติมในการสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมและป้องกันโรค ประชุม ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25631116 3

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือโครงการวิจัย "The Project for Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety" ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวรับผิดชอบโดย ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยสถานะล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่ง Mr.Anzai Masahiko ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะวลา 2 ปี (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2565) อ่านรายละเอียด