ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640319 5

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640319 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมหารือการพิจารณาโครงการพัฒนาและปรับปรุงดินในแปลงหญ้า สำหรับการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ในพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภออื่นๆในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม (ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) , น.สพ.กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ (ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา) ผู้แทนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยหารือร่วมกับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นำโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ อ่านรายละเอียด

25640319 3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5​ ผอ.กองคลัง ผอ.กองแผนงาน เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ สร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) เพื่อเทิดพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด

25640319 4

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี 3 ท่าน นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง​ ผอ.กองแผนงาน​ ผอ.กองคลัง เลขานุการกรม และ ผู้แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนงานสำคัญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการทำ Work shop แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด

25640319 2

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผอ.กองคลัง ผอ.กองแผนงาน เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ลงพื้นที่ดูงาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ซึ่งภายในมีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (ศูนย์ฯ ย่อยปางตอง) โดยได้ชมกิจการพัฒนาพันธุ์แกะของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ชมกรรมวีธีย้อมสีธรรมชาติเส้นใยขนแกะ การปั่นด้ายจากเส้นใยขนแกะ​ ชมนิทรรศการการทอเส้นใยกัญชงผสมเส้นใยขนแกะ​ ซึ่งเส้นใยจะมีความทนทานกว่าเส้นใยขนแกะ เช่น​ ทนต่อแสงแดด​ ฝน​ ฝุ่นละออง​ ไรฝุ่นต่างๆ และชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากขนแกะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขนแกะปางตอง​ พร้อมมอบของที่ระลึก และแจกข้าวสารให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ อ่านรายละเอียด