ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640301 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ โดยมีนายณรินทร์ วันทอง ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกฯ หลักสูตรการสอบและคณะกรรมการออกข้อสอบ อ่านรายละเอียด

25640301 1

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และสำนักกฎหมาย โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประธานคณะกมธ.วิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25640301 4

วันที่​ 23​ กุมภาพันธ์​ 2564​ เวลา​ 09.00 น.​ นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมด้วย​รองอธิบดี​ 2​ ท่าน​ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ​ กระจ่างวงษ์​ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์​ โยธคล​ ปศุสัตว์เขต​ 8​ ผู้อำนวยการกองแผน​ ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ​ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์​ หัวหน้าส่วนราชการในพื้น​ที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายเลี้ยงแพะ​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ​ ณ​ ฟาร์มเคียงตะวัน​ ตำบลไทรทอง​ อำเภอลำทับ​ จังหวัดกระบี่​
ทั้งนี้​ เกษตรกรได้นำอธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมผู้บริหาร​ เยี่ยมชมนิทรรศการ​เกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารสัตว์​ ​ และการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์​ ของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี​ ​ พร้อมทั้งสาธิตการผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุน​ ซึ่งบริเวณโดยรอบได้มีการจัดแสดงพันธุ์แพะที่ได้รับการผสมเทียมด้วยวิธีการเป็นสัดธรรมชาติ​ ของศูนย์​วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี​ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่​ ได้นำแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์​ และลูกพันธุ์แพะดำวังคีรี​ และพันธุ์บอร์ มาจัดแสดงอีกด้วย อ่านรายละเอียด

25640225 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ  ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 3  โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น  ณ โรงแรมบางกอกโอเอซิส กรุงเทพฯ อ่่านรายละเอียด

25640301 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด​การประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี 3 ท่าน นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง​ ผอ.กองแผนงาน​ ผอ.กองคลัง​ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่​ และเลขานุการกรม​ เข้าร่วม เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนงานสำคัญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการทำ Work shop แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมพีช ลากุน่า รีสอรืท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ อ่านรายละเอียด