ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631110 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ การตลาด ด้านการเกษตรให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค 63- 2 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด

25631110 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านปศุสัตว์) , นายวิศาล ศรีสุริยะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร) , นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำรักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25631104 2

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือในประเด็นการจัดสรรโควต้าการนำเข้าน้ำนมโค และครีม โดยในการหารือได้มีการชี้แจงในเรื่องขั้นตอน ข้อกำหนดและแนวทางในการจัดสรรโควต้าการนำเข้าน้ำนมโค และครีมของประเทศไทย ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในเรื่องการดำเนินการจัดการ และนำเข้าน้ำนมโคและครีม ส่งเสริมให้การค้าระหว่าง 2 ประเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไป ณ ห้องประชุมม้ากัณฑะ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

110614

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงภาพรวมการผลิตและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำคัญ โดยเฉพาะหมูและไก่เนื้อในช่วงที่ผ่านมาว่า ไทยถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในระดับโลกด้านมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) จากการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องดังกล่าว โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนผู้ผลิตและเกษตรกร ทำให้สินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลก สะท้อนจากความสามารถในการส่งออกหมูและเนื้อไก่สู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐาน การสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิต ที่ต้องเพียงพอกับการบริโภคของประชาชนชาวไทยก่อน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงนำมาวางแผนทำการตลาด เพื่อระบายสินค้าส่วนเกิน สร้างเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกรไทย และเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ

25631104 1

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 63 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 42 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมฝึกอบรมนี้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญมากหลักสูตรหนึ่ง และเป็นเงื่อนไขในการบรรจุรับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2551 เนื้อหาของการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน ต่อสถานการณ์ของประเทศและปรากฎการณ์ต่างๆของโลกในยุคแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายสําคัญของภาครัฐ การปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ Thailand 4.0 ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...