ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631215 2

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาการบูรณาการด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนเกือบ 300 นาย เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25631215 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ HACCP และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในการขอรับรองระบบ GMP และ HACCP ในระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563​ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย​ งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยา​ กล่าวรายงาน​ พร้อมด้วย​นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต 1 และนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย​ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธา
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนประเทศคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ ให้ได้รับอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ของไทย สามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท อีกด้วย อ่านรายละเอียด

25631209 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LIVE ทั่วประเทศ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
     กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

25631215 3

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พร้อมด้วยผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร (ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง) เป็นประธาน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย คณะกรรมาธิการจึงขอรับทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโครงการที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์ รับผิดชอบในโครงการตำบลความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านรายละเอียด

25631208 3

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบถึงผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Video Conference อ่านรายละเอียด