ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631026 3

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดงบ้านวังหม้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแดงให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วย นายพันธศักย พุทธชาด (ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า) , นายอุดม แตงติ๊บ (ปศุสัตว์อำเภอฮอด) , นายจักรพันธ์ คอทอง (ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง) และ
นายวชิระ น้อยน้ำคำ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก) ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายชลิต สุขสม (กำนันตำบลบ้านวังหม้อ) , นายธงชัย นันไชยพงศ์ (ที่ปรึกษากลุ่มโคแดงบ้านวังหม้อ) ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดง อ่านรายละเอียด

25631026 2

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ (ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด) และ นายพันธศักย พุทธชาด (ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า) ร่วมลงพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค พร้อมพาเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโดยรอบ อ่านรายละเอียด

25631022 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ High Value Products (ปศุสัตว์) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์), นายอำพล วริทธิธรรม (ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์), ผู้แทนจากกองแผนงาน , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ , สำนักงานปศุสัตว์เขต 2, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูปเพื่อที่ดินและเกษตรกรรม, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, ชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา, บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด, บจ.ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ แสงทอง อัครา กรุ๊ป อ่านรายละเอียด

25631026 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ ให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วยนายทักษิณ นันทชัย (ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง) , นายวชิระ น้อยน้ำคำ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก) ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายประจักษ์ ศรีมาลา ประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25631021 4

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามที่สำนักงบประมาณให้กรมปศุสัตว์จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมี ผอ.สำนัก/กอง ผู้แทนผอ./สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...