ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640326 4

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ดร. โนลิซาน บิน มูฮัมหมัด นัวร์ อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการมาเลเซีย เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ vdo conference การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย มาเลเซียนั้น มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาความสนใจร่วมต่างๆ เพื่อต่อยอดในความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ โรคสัตว์ มาตรการในการควบคุม กักกัน และจัดการการเคลื่อนย้าย รวมถึงหารือ เกี่ยวกับพิธีการนําเข้า-ส่งออกระหว่างสองประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานระหว่างประเทศ อ่านรายละเอียด

25640326 3

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้การต้อนรับ Mr.Nao Muramatsu เลขานุการเอก(คนเดิม)  จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่ออำลาตำแหน่ง  พร้อมกันนี้ได้นำ Mrs.Hiroko Matsue เลขานุการเอก(คนใหม่) จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ แนะนำตัวเพื่อเข้ามารับตำแหน่งต่อไป  ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640325 2

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะรองโฆษกกรมปศุสัตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เพื่อมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ อ่านรายละเอียด

25640325 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคประจำถิ่นแถบทวีปแอฟริกา โดยเริ่มแพร่ระบาดไปที่ทวีปยุโรป จนมาถึงรัสเซียใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี ต่อมาถึงประเทศจีน ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฯลฯ สินค้าส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ (Hand carry) การตรวจสอบมีทั้ง การตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ให้กำลังพล เจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันจากทั่วประเทศ อ่านรายละเอียด

25640325 1

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 41) พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , น.สพ. ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด