ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631218 5

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่สำหรับ โครงการ R-FETPV เพื่อกำหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ สำหรับการดำเนินการในช่วง 5 ปีข้างหน้า และส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรในประเทศและระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25631218 6

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 14.05 -15.00 น. นายสัตวแพทย์สรสิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมสนทนาในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS ) กรณีชาวบ้านตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร้องทุกข์โครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการส่งมอบโคและแพะขาดคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และต้องการขยายระยะเวลาการคืนลูกโคและแพะ รวมทั้งการชำระหนี้ค่าโรงเรือน
ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกร โดยมอบให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเพื่อเสนอแนวทางการพิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบลูกโคและการส่งชำระเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป  
ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS ) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25631218 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2563 มี นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากกรมเจราการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน และผู้แทนจากองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย อ่านรายละเอียด

25631218 3

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนายกสมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เลขานุการกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25631216 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติช้าง โดยมี นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด