25630624 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการเก็บตัวอย่างเซรั่มแพะเนื้อ เพื่อตรวจชันสูตรหาโรคบรูเซลลา (โรคแท้งติดต่อ) ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ส.สุมารีฟาร์ม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25630624 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ น.สพ.ปรัชญา ประไพวงษ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายวีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมตาม "โครงการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" จำนวน 4 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา ดังนี้ 1. สิรินทราฟาร์ม (ตรวจติดตาม) 2. สุปราณีฟาร์ม (ขอรับรองใหม่) 3. แทนไทยฟาร์ม (ขอรับรองใหม่) 4. พิสมัย-ลุนอุบลฟาร์ม (ขอรับรองใหม่)  อ่านรายละเอียด

25630623 7

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่
- หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 21 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 73 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 41 ตัว
- หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 12 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 84 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 64 ตัว
- หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 6 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 18 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 18 ตัว 

อ่านรายละเอียด

25630623 8

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 9 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย" โดยมีเจ้าหน้าทีในพื้นที่เขต 9 ร่วมซ้อมแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด

25630623 6

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 9 แห่ง และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง ในฟาร์มสุกร จำนวน 1 แห่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) พร้อมทั้งตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยะรังและอำเภอโคกโพธิ์. จังหวัดปัตตานี อ่านรายละเอียด