25630820 1

วันที 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(ปี 2561-2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25630819 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดงาน "โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง " ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมต้อนรับ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทย์สภา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ที่ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ได้ร่วมถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภออาจสามารถ และอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

25630819 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ดำเนินการมอบกระบือจำนวน 10 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อมอบให้ อาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อ่านรายละเอียด

25630819 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนา "การติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564" (หน่วยงานพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เขต 4 และส่วนกลาง) ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 31 สิงหาคม -​1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

         25630819 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ,อำเภอเมืองอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่  อ่านรายละเอียด