25621128 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้น.ส.ณัฐสุดา วิปรวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด "ระดับสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ IDP ปี2563 ถึงร้อยละ80 และจะเพิ่มขึ้นทุกปี จนครบ100%ในปี2565 และได้ชี้แจงถึงภาพรวมของตัวชี้วัดผู้บริหาร/ระบบPM /หลักเกณ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม สถาบันสุขภาพ​สัตว์​แห่งชาติ อ่านรายละเอียด

25621128 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายมานพ มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด

25621126 5

นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในเบื้องต้น รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ รวม 1 โครงการ คือ (ร่าง) โครงการแพะ-แกะอีสานตอนบน เพื่อขอรับสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ จากกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ต่อไป อ่านรายละเอียด

25621126 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนครั้งที่ 11/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน อ่านรายละเอียด

25621126 4

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริประจำปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำเขต 4 โดยมีฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือฯ นำโดยนายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์และคณะ นายประสิทธิ์ เกษตะระ นิติกรจากสำนักกฎหมายและคณะ กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น รวม 43 คน อ่านรายละเอียด