25621016 1

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเตรียมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่ 5 กลุ่ม คณะทำงานเตรียมจัดทำร่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 50 คน ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมอยุทธ์หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

25621016 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขั้นสูงสุด ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอบ้านกรวด หัวหน้าส่วนราชการ. ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ภาคเอกชน ทึ่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและซ้อมแผนโดยครบถ้วนเป็นการสร้างการรับรู้ และบูรณาการ ทุกภาคส่วน รวม 300 คนโดยกำหนดการฝึกซ้อม ครบทุกกิจกรรมในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ตลอดเดือนตุลาคมนี้ อ่านรายละเอียด

25621011 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ และติดตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25621011 2

วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์และหน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการรักษาสัตว์ป่วยและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี อ่านรายละเอียด

25621011 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 น.สพ.ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอเซกา อ่านรายละเอียด