25621204 3

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 37 ตัว อ่านรายละเอียด

25621204 2

วันที่ 2 ธันวาคมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ตรวจติดตาม"โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน"ภาคเรียนที่2/2562 ตามหลักเกณฑ์วิธีการดำเนิการในเขตพื้นที่ ต.ศรีจุฬา และ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จำนวน 16 แห่ง อ่านรายละเอียด

25621204 2

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25621204 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ต.พรหมณีและ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 82 ตัว อ่านรายละเอียด

25621229 3

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตรวจประเมินความพร้อมการตั้งห้องปฏิบัติการประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคายและเลย เพื่อการทดสอบโรค ASF โดยวิธีทางชีวโมเลกุล (real time PCR) แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม อ่านรายละเอียด