25630708 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบที่มีผลต่อไขมันและโปรตีนในน้ำนมกับกลุ่มโคที่คลอดใหม่และให้ผลผลิตสูง โดยคำนวณค่าโภชนะของอาหารโคอย่างง่ายให้เกษตรกรเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจมาก และรักษาสุนัขป่วยนอกสถานที่ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่เจ้าของ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด

25630708 2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสด ศรีวรมย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630703 1

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และ นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1.สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ปัญหา/อุปสรรค ประจำไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563
1.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1
1.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
1.3 ความก้าวหน้าประเด็นการเสนอขอยกเว้นดอกเบี้ยโครงการฯระยะที่ 1
1.4 การเสนอขอขยายระยะเวลาส่งคืนเงินโครงการฯระยะที่1,2 โดย กสส.
1.5 นำเสนอผลงานกลุ่มเกษตรกรฯต้นแบบ โดย สนง.ปศข.1-9
2. กรณีการขอปรับแผนการส่งชำระหนี้โครงการฯ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม โดย สนง.ปศจ.ลพบุรี ของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1
3. กรณีการขยายเวลาการชำระคืนเงินกู้โครงการฯของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามัคคี เลี้ยงโค-กระบือ โดย สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ ของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

อ่านรายละเอียด

25630708 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ออกติดตาม กำกับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 ด้านการเก็บสำรองเสบียงแห้ง เสบียงสด เสบียงหมัก และ อาหาร TMR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์และฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม โดยมีนายวิชัย อาระห์ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ให้เกียรติสาธิตและพาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ ดังนี้ การผลิตเสบียงสัตว์สำรอง หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และ TMR เข้าชมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 หญ้าแพงโกล่า​ และเข้าชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการผลิตในขั้นตอนการเพาะกล้า อ่านรายละเอียด

25630703 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจประเมิน การต่ออายุการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ขอบข่ายฟาร์มไก่ไข่ และไข่ไก่อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี อ่านรายละเอียด