ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640325 2

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะรองโฆษกกรมปศุสัตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เพื่อมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ อ่านรายละเอียด

25640325 1

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 41) พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , น.สพ. ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25640323 1

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 41) พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , น.สพ. ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25640324 2

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบหนังสือ ขอขอบใจ ถึง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ แห่งสัตว์ให้กับประเทศ นั้น

25640319 6

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต (Deputy Head of Mission) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูต เพื่อแนะนำ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโท (ด้านการเกษตร) (Second Secretary(Agriculture)) และเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด