ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640203 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการพิจารณาการใช้วัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักกฎหมาย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองคลัง ผู้แทนภาคมหาวิทยาลัย เอกชน สมาคมผู้ประกอบการผู้เลี้ยงม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมร่วมผ่านระบบ video conference ควบคู่ไปด้วย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640126 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือการพิจารณานำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากราชอาณาจักรสเปน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ (เนื้อสุกร เครื่องในสุกร และผลิตภัณฑ์สุกร) ด้วย online inspection เมื่อระหว่างวันที่ 25 พค. - 6 มิย. 2563
โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย ผชช.คชาภรณ์ เต็มยอด และสัตวแพทย์หญิงพรทิพา โรจนแสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640125 2

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจาณาข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังนี้ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) , นายบุญรอด พัฒนไพศาล (รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงาน, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และกองคลัง อ่านรายละเอียด

25640125 4

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25640125 1

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะคณะกรรมการฯ เเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด