ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631202 3

กรมปศุสัตว์ จัดพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention : CDC) โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฝ่ายกรมปศุสัตว์ไทย ร่วมกับ H.E. Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ความร่วมมือนี้ มีขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการตรวจหาโรคจากสัตว์ผ่านทาง One Health Approach ในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้สำนักงาน CDC ประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา จัดหาเงินทุนโดยตรงให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสอง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ในปีแรกของการได้รับรางวัลจะให้ทุน จำนวน 4 โครงการ เน้นในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 โครงการ , โรคแท้งติดต่อ จำนวน 1 โครงการ และการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ อ่านรายละเอียด

25631130 3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , ปศุสัตวเขต 5 และคณะเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ​นำโดย​น.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด

25631130 1

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายศราวุธ เขียวศรี (รักษาการปศุสัตว์เขต 5) , นายวุฒิชัย คำดี (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) , นายสุวิทย์ ประชุม (หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ จ.เชียงใหม่) , นายพูนศักดิ์ นาวาทอง (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่) , ดร.อำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) , นายอนุชาติ คำมา (รักษาการหน.กลุ่มเทคโนฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายสราวุธ ฉายประสาท (ผอ.ศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่) , นายภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง (รก.ผชช.ด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) และนายพุฒิพงษ์ ขุนเงิน (ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ นำโดยน.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด

25631130 2

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายสราวุฒิ เขียวศรี (รักษาการปศุสัตว์เขต 5) , นายวุฒิชัย คำดี (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) , นายพูลศักดิ์ พวงทอง (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่) , ดร.อำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วม โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ นำโดยน.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด

25631125 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42,000 บาท จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไปบริจาคช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ด้อยโอกาส และกิจกรรมทางราชการต่อไป
นอกจากนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้หารือ เพื่อปรึกษาขอความสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ มาตรการ ระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก โดยส่งเสริมใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายกำลังการผลิตและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากการขยายการเติบโตของธุรกิจการส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต อ่านรายละเอียด