ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640629 4

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 3/2562 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกสำรวจข้อมูลถังรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมขอนแก่น และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบบริษัทขอนแก่นแดรี่ส์จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในประเทศที่เป็นปัจจุบัน (real time) เพื่อดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อ่านรายละเอียด

25640629 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมประชุมหารือแนวทางและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน (LSD) ที่ระบาดในพื้นที่เขต 4 อ่านรายละเอียด

25640629 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันตรวจรับรองใหม่ GMPโรงฆ่าสัตว์ปีก จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดยาใจ 2015 พาณิชย์ ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25640629 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ในโค-กระบือ สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่และมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด

25640622 1

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด