ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640319 2

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP ณ โรงงานคัดไข่ขอนแก่น 1 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25640319 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดในพื้นที่เขต 4 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640301 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640301 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจ และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด

25640103 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เลย ร่วมประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ ธ.ก.ส.  อ่านรายละเอียด