25600327 1

ซึ่งในการนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามกับ นาย Arnel N.Del Barrio ผู้อำนวยการศูนย์กระบือนม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึง ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 21 มีนาคม 2560  อ่านรายละเอียด

25600324 2

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25600314 1

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 65 ปี โดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ฯ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ แสดงความยินดีฯ และ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25600316 2
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 11 ปี โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ แสดงความยินดีฯ และ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลสมทบทุนศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป้วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ
 
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
 
 
 

25600313 3

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสม จากข้าวเป็นหญ้าเนเปีย หมู่ 3 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  อ่านรายละเอียด