25591214 2
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน " ณ โรงแรมเพชรรัชช์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธี และนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน    อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

25591214 1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม GAP ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ณ โรงแรมธนินธร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท CPF สายธุรกิจสุกร ดำเนินการการจัดฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 80 ราย     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

25591214 1

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมทีมงานส่วนสุขภาพสัตว์ในเขต 9 เดินหน้าพร้อมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ปี 60 เพื่อให้งานด้านสุขภาพสัตว์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทั้งทางด้านการควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ พร้อมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

25591214 2

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ทำความดีถวายในหลวง ร.9” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลรับไม้ต่อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ แจกพืชอาหารสัตว์ เช่น เมล็ดพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และท่อนพันธุ์หญ้า แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล และพื้นที่ใกล้เคียง อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

25591214 3

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคระบาดในฟาร์มแก่เกษตรกรและ ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตำบลปะโค และตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4