ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640624 6

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25640624 3

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2/2564 (ICM ครั้งที่ 15) โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สัตวแพทย์หญิงฉันทนีย์ บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน และผู้แทนจากกองอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด

25640624 1

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) เจ้าหน้าที่กองแผนงาน และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธาน ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) อ่านรายละเอียด

25640624 2

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณารับบรรจุผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้ารับราชการในส่วนราชการ พร้อมด้วย นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่) และนายเลอสรร ศิริปาลกะ (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่) ดำเนินการประชุมโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านรายละเอียด

25640623 4

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 พร้อมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รายนามดังนี้ 1.นายจาดุร อภิชาตบุตร , 2.นายนรชิต สิงหเสนี , 3.นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล และ 4.นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล เข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) อ่านรายละเอียด