ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640402 3

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเกษตรอินทรีย์ วิถีท่องเที่ยว ช่วงรอบรั้วทั่วไทย ของไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ทุกวันเสาร์ เวลา 06.30 น. โดยจะเริ่มตอนแรกในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติม

25640402 2

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบจำนวนสัตว์และความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. รายงานผลการดำเนินการถอนฟ้องและยกเลิกการดำเนินคดีกับเกษตรกร จำนวน 44 ราย
3. การแก้ไขสัญญายืมสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์กับเกษตรกร
4. การจัดหาโคเนื้อและแพะเพื่อทดแทนให้เกษตรกร(กรณีตายด้วยเหตุสุดวิสัย)
5. การพิจารณาแนวทางการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อของเกษตกรคอกรวม
โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 ผู้แทนสำนักกฎหมาย กองแผนงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25640331 5

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีน) ผู้แทน ผอ.สำนัก/กอง กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640402 1

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม

25640331 4

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่, กองแผนงาน, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 7 รายการ ดังนี้ อ่านรายละเอียด