ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 6676807

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีความห่วงใยประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีนที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในวันปีใหม่ของจีน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารตกค้างต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์นั้น มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK โดยมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจ ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ สำหรับตลาดยิ่งเจริญ กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ปศุสัตว์ OK ในตลาดยิ่งเจริญจำนวน 32 ร้าน

25640209 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2563 และขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2464 ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 5 หน่วยงาน  อ่านรายละเอียด

25640209 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประเมิน ดังนี้ นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผชช.ด้านสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผชช.ด้านพืชอาหารสัตว์) , นายถนอม น้อยหมอ (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมพิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีผลงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ จำนวน 54 ผลงาน (ด้านสุขภาพสัตว์ จำนวน 16 ผลงาน / ด้านมาตรฐานปศุสัตว์ จำนวน 5 ผลงาน / ด้านส่งเสริมปศุสัตว์ จำนวน 28 ผลงาน / ด้านบริหารอำนวยการ จำนวน 5 ผลงาน) แบ่งตามประเภทดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640209 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาวน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฏหมาย กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยวอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640205 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ..... โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ เข้าร่วมประชุมฯ ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ในการประชุมดังกล่าวมีวาระในการประชุม อ่านรายละเอียด