ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640706 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 20/2564 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น จึงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมรับทราบและพิจารณา ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640701 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์ รายการเปิดปม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทาง TV ช่องไทยพีบีเอส อ่านรายละเอียด

25640629 6

วันนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับม้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ จากนายศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตัวแทนทีมผู้บริหาร บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยการรับมอบอาหารและเวชภัณฑ์ดังกล่าวมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640701 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์ ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านระบบ zoom conference ซึ่งกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฮาลาล และการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเรียนเชิญ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านรายละเอียด

25640629 5

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Application zoom) ณ ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด