ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640205 4

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน , การจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน สำหรับนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อ่านรายละเอียด

25640205 3

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้มีการหารือและพิจารณาในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการฯ
2. หารือการดำเนินงานโครงการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่
3. พิจารณาการขอเปลี่ยนผู้ประกอบการในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของพื้นที่ที่พบปัญหา
4. พิจารณาการคืนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งปิดโรงเรียนเหตุพิเศษ ในกรณีดังกล่าว
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/7237-4-2569
อ่านรายละเอียด

25640203 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โดยมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- แผนดำเนินการประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
- แนวทางการประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก ผชช กิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์กระบือ ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640203 4

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ , ผอ.กองคลัง , ผอ.กองแผน , ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีปศุสัตว์สารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ โดยวาระการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ , แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการต่อต้านการทุจริต อ่านรายละเอียด

25640203 2

ในการนี้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผ.อ.สคบ นายโสภัชย์ ชวาลกุลผ.อ. สพส. ผู้เชี่ยวชาญฯ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประขุม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรและหากมีการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูงเนื่องจากโรคนี้จะกำจัดได้ยากเพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคกรมปศุสัตว์จึงได้ยกระดับการป้องกันโรคเข้าประเทศด้วยการคุมเข้มควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรโดยติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศชะลอการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่มีการระบาดรวมถึงการตรวจเข้มการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในทุกช่องทางซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...